Din dor de Eminescu:

Lucia Olaru Nenati – Flori de mar (compozitie proprie):

Lucia Olaru Nenati – Doina:

Lucia Olaru Nenati – „Rugaciune” pe versuri de Mihai Eminescu