New York, Manhattan, nov. 2000,  Aurora Cornu si Lucia Olaru Nenati